Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en ramlag som ger ramarna för hur arbetsmiljön ska vara på en arbetsplats för att all form av arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall ska förebyggas. I lagen finns bland annat regler om skyldigheter för arbetsgivare och regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Till arbetsmiljölagen finns också ett stort antal så kallade AFS:ar (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) som mer detaljerat tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön i olika situationer. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa alla föreskrifter som finns och du kan även gå webbutbildningar och skaffa dig en god förståelse för både ditt ansvar och vårt ansvar som arbetsgivare.

Även om arbetsgivaren alltid bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön så bygger arbetsmiljöarbetet på samverkan och som medarbetare förväntas man exempelvis:

  • Omedelbart meddela arbetsgivaren om man upptäcker saker i arbetsmiljön som inte fungerar tillfredsställande
  • Anmäla alla tillbud och olycksfall och ta ansvar för sig själv i varje arbetssituation
  • Vara delaktig i allt systematiskt arbetsmiljöarbete som bedrivs på arbetsplatsen genom att exempelvis delta i arbetsmiljöronder och riskanalyser
  • Följa de rutiner och använda den skyddsutrustning som finns på arbetsplatsen

 

 

Om du är missnöjd med hur arbetsmiljöarbetet bedrivs på din arbetsplats ska du prata med din arbetsgivare eller ditt fackförbund om detta.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö

Verktyget  hjälper er arbetsgrupp att steg för steg kartlägga arbetsmiljön.

Arbetsmiljö inom vård och omsorg - Prevent